برنامه نویسی

ترجمه و حل سوالات مهم ACM های معتبر !

ترجمه ی سوال 123 sgu

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 105 sgu

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 6 ProjectEuler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 5 ProjectEuler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 4 ProjectEuler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۱ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 3 ProjectEuler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 2 ProjectEuler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس

ترجمه ی سوال 1 ProjectEuler

برای مشاهده مطلب روی عنوان کلیک کنید !
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰
یک برنامه نویس